Databeskyttelseserklæring

Status: 25. mai 2018

Generell informasjon

Som en del av Viessmann-konsernet tar vi, Viessmann Werke GmbH & Co. KG (heretter omtalt som «Viessmann» eller «vi»), beskyttelse av dine personlige data på største alvor, og vi følger alle gjeldende regler og lover for databeskyttelse. Det innebærer først og fremst alle basisforordninger om databeskyttelse (heretter omtalt som «DS-GMO», forordning (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og Det europeiske råd). Viessmann-konsernet består av alle selskaper knyttet til Viessmann GmbH & Co. KG og dets datterselskaper. Det er de vi har kontroll over. Personlige data innhentes via våre nettsteder og ved bruk av våre apper og tjenester bare i det omfang det er nødvendig, og de brukes til det angitte formålet. Personlige data er data som identifiserer deg som person, eller andre data som er knyttet til deg.

Ansvarlig enhet i forbindelse med databeskyttelseslovgivning:

Viessmann Refrigeration Systems AS
Borgeskogen Næringspark S
N-3160 Stokke, Norge
+47 33 36 35 00
post@viessmann.no

Behandling og bruk i Viessmann-konsernet 

Viessmann Werke GmbH & Co. KG opptrer på våre vegne og driver:

 • Viessmann Refrigeration Systems AS

Innhentede data kan behandles eller overleveres til andre selskap i Viessmann-konsernet dersom:

 • du har gitt eksplisitt og bevisst samtykke til det et annet sted (f.eks. referanse i spørreskjema)
 • det er nødvendig med et spesifikt formål og arbeidsfordeling innad i Viessmann-konsernet; det er inngått samsvarende kontraktsavtaler i Viessmann-konsernet til dette formålet
 • dataene er anonymisert av den ansvarlige parten, og den ansvarlige parten garanterer at selskapet i konsernet som skal ha dataene, ikke kan deanonymisere disse dataene, eller
 • dataene er lagret anonymt av den ansvarlige enheten, og dataene som er lagret på denne måten, ikke lenger er underlagt databeskyttelsesbestemmelser.

Overføring til tredjeland

Selskapene i Viessmann-konsernet behandler/overfører dataene som er oppgitt av deg, i/på steder i Tyskland, EU og tredjeland (inklusiv USA) som opererer med et tilstrekkelig nivå av datasikkerhet i henhold til artikkel 45 DS-GVO, eller som tilbyr tilstrekkelige garantier i henhold til artikkel 46 DS-GVO.

Databeskyttelseserklæringens omfang

Denne erklæringen gir en oversikt over hvordan vi garanterer for databeskyttelse, hvilke type data som innhentes og brukes til hvilke formål, og hvilket lovverk som ligger bak. Det gjelder i prinsipp alle nettsteder og apper som Viessmann er ansvarlig for. Dersom noen av Viessmanns nettsteder og apper avviker fra disse prinsippene for databehandling eller utfyller dem med sine egne, skal dette angis på egnet måte på de aktuelle nettstedene eller appene.

Dette personvernreglementet består av fem deler:

 • Den første delen (bestemmelser for private brukere) gjelder for private brukere av Viessmanns tjenester.
 • Den andre delen (bestemmelser for bedriftsbrukere) gjelder for bedriftsbrukere av Viessmanns tjenester.
 • Den tredje delen (bestemmelser for søkere) gjelder for private brukere av Viessmanns tjenester med hensyn til søknader.
 • Den fjerde delen (generelle opplysninger og bestemmelser for Viessmanns nettsteder og apper) gjelder alle brukere av Viessmanns tjenester eller nettsteder og apper.
 • Den femte delen (informasjon om rettigheter for dataeiere) gjelder alle brukere hvis data er underlagt databeskyttelseslover, men som ikke er juridiske enheter.

I tillegg kan våre nettsteder inneholde koblinger til andre leverandørers nettsteder som denne databeskyttelseserklæringen ikke gjelder for.

I. Bestemmelser for private brukere

Denne delen av databeskyttelseserklæringen gjelder private brukere av Viessmanns tjenester. Rettsgrunnlaget for behandling og bruk av dine data er basert på ditt samtykke til denne databeskyttelseserklæringen, slik at vi kan levere informasjon, tjenester eller produkter til deg i henhold til DSGVOs, artikkel 6, paragraf 1, bokstav b).

Bruk og verifisering av personlige data

Dette er noen av typene av personlige data du kan oppgi:

 • navn
 • adresse (gateadresse, poststed/-nummer)
 • e-postadresse
 • fødselsdato
 • kjønn
 • telefonnummer/mobiltelefonnummer
 • nasjonalitet
 • betalingsinformasjon
 • varmespesialisten du har brukt til nå
 • navnet på ditt Viessmann-produkt
 • serienummeret til ditt Viessmann-produkt

Dersom du oppgir personlige data til oss, bruker vi dem til å svare på dine spørsmål, til å behandle din konsultasjonsforespørsel, til teknisk administrasjon, til innlogginger og til tjenestene vi yter via de aktuelle nettstedene eller appene. Hjemmelen for dette er art. 6, § 1, setning 1 b DS-GMO, eller ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til bruk av oppgitte data. Det gjør du ved å kontakte post@viessmann.no og oppgi tjenesten(e) du har brukt, om mulig.


Kontakte Viessmann på telefon

Dersom du har godkjent vår databeskyttelseserklæring og gitt oss telefonnummeret ditt i forbindelse med en konsultasjonsforespørsel, kontakter vi deg på telefon før vi videresender forespørselen til vårt partnerselskap – dette for å kontrollere at det er oppgitt nøyaktig informasjon, for å diskutere prosjektet, og for å kunne henvise deg til riktig spesialistselskap.


Informasjon om overføring av dine data og evaluering

Dersom du har godkjent vår databeskyttelseserklæring og gitt oss e-postadressen din i forbindelse med en konsultasjonsforespørsel, kontakter vi deg på e-post vedrørende statusen for forespørselen via tjenesten vår. Blant annet sender vi deg en melding med kontaktinformasjon til den aktuelle spesialistpartneren, og etter konsultasjonen gir vi deg mulighet til å evaluere dette spesialistselskapet. Dersom du ikke oppgir e-postadressen når du kontakter oss for spesialistråd, kan vi ikke yte denne tjenesten.


Videresending av personlige data

Med ditt samtykke videresender vi dine oppgitte personlige data til de eksterne spesialistselskapene som er våre samarbeidspartnere og som er aktive i din region, slik at de kan gi deg spesialistråd/-tjenester og du kan få kjøpt, reparert eller utført service på et varmesystem eller annet produkt fra Viessmanns produktspekter.

Vår spesialistpartner blir da bedt om å kontakte deg innen en fastsatt tidsramme for å gi deg spesialistråd og/eller tilbud du har bedt om. I den forbindelse kontakter spesialistselskapet deg per e-post og/eller telefon.


Videre behandling og sletting av dine data

Dataene dine blir ikke overlevert eller solgt til tredjeparter, dvs. personer eller selskaper utenfor Viessmann-konsernet. Lagrede personlige data blir slettet dersom du trekker tilbake ditt samtykke til at de lagres, dersom det ikke lenger er behov for dataene til formålet for lagringen, eller dersom lagringen av andre juridiske grunner ikke er tillatt.


Markedsføring og markedsføringssamtykke

Vi, Viessmann Limited, vil bare informere og stille deg spørsmål om Viessmanns produkter og tjenester via e-post, post eller telefon så fremt du har gitt oss eksplisitt samtykke til å bruke dine personlige data til markedsføringsformål (samtykket).

Dette gjør du ved å huke av i boksen ved siden av teksten «Ja, Viessmann Refrigeration Systems AS kan kontakte meg per e-post og telefon i forbindelse med min konsultasjonsforespørsel og for å oppdatere meg om de nyeste produktene og tjenestene. Jeg ønsker også å delta i markedsundersøkelser/meningsmålinger. Jeg kan når som helst trekke tilbake dette samtykket, uten tilbakevirkende kraft.»

Merk: Teksten som vises på det respektive nettstedet eller i den respektive appen, kan henvise til ulike selskaper avhengig av hvilke som berøres av din forespørsel.

Dersom du har gitt oss ditt samtykke til slik bruk, men ikke lenger ønsker å motta markedsføring eller undersøkelser fra Viessmann i fremtiden, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket. Dataene dine blir da slettet eller lagret kun med tanke på fakturerings- og regnskapsformål, dersom de fremdeles trengs til dette. Vennligst send en e-post til post@viessmann.no.


Bruk av personlige data via kontaktskjema

Dersom du sender oss forespørsler via et av våre kontaktskjemaer, blir informasjonen som oppgis i kontaktskjemaet, deriblant kontaktinformasjon, lagret med tanke på behandling av forespørselen og eventuelle oppfølgingsspørsmål om samme emne. Disse dataene blir ikke overlevert til tredjeparter.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til bruk av dataene du har oppgitte via kontaktskjemaet. Vennligst kontakt: post@viessmann.no.

II. Bestemmelser for bedriftsbrukere

Denne delen av databeskyttelseserklæringen gjelder bare bedriftsbrukere, slik som handelsselskaper, industriselskaper, kommuner, kommersielle selskaper, planleggere, arkitekter osv., og bare i den grad disse oppgir personlige data via kontaktpersoner for utførelse og fullførelse av kontrakter i henhold til DSGVOs artikkel 6, § 1, bokstav b på våre nettsteder og/eller apper.

Personlige data innhentes og behandles/brukes av Viessmann til følgende formål:

 • Formidling av kundeforespørsler
 • Formidling til kunder med forespørsler
 • Visning i Viessmanns registre over spesialistselskaper (f.eks. søk etter spesialistpartnere på kjol.viessmann.no)

I den grad du har oppgitt personlige data til oss, bruker vi disse bare til å svare på dine henvendelser, til å behandle kontrakter som er inngått med deg, til teknisk administrasjon, til innlogginger og til tjenestene vi yter via de aktuelle nettstedene eller appene.

Lagrede personlige data blir slettet dersom du trekker tilbake ditt samtykke til at de lagres, dersom det ikke lenger er behov for dataene til formålet for lagringen, eller dersom lagringen av andre juridiske grunner ikke er tillatt. Vennligst kontakt post@viessmann.no. Dataene dine blir da slettet eller lagret kun med tanke på verifiserings-, fakturerings- og/eller regnskapsformål, dersom de fremdeles trengs til dette.

For ytterligere personlige data som behandles og brukes i forbindelse med levering og bruk av produkter og tjenester i henhold til artikkel 6, paragraf 1, bokstav b, gjelder databeskyttelsesbestemmelsene i de respektive generelle salgsvilkårene og -betingelsene.

III. Bestemmelser for søkere

Denne delen av databeskyttelseserklæringen gjelder søkere på ledige stillinger i selskaper i Viessmann-konsernet. Dette gjelder bare i den grad disse søkerne sender inn personlige data til Viessmann i forbindelse med søknadsprosessen, f.eks. søknader i papirformat, per e-post, via kontaktskjemaer med vedlegg eller via portaler som betjenes av Viessmann, eller ved hjelp av elektroniske jobbformidlingstjenester levert av tredjeparter i henhold til det påkrevde innholdet, samt i henhold til andre lokale lovmessige krav.

Vi bruker disse personlige dataene bare til behandling av søknaden. Søknadsdokumenter som sendes inn på papir, oppbevares bare så lenge rekrutteringsprosessen pågår, hvorpå papirene deretter avhendes via sertifiserte tjenesteleverandører i henhold til gjeldende databeskyttelseslover.

Sletting av søkernes personlige data skjer automatisk tidligst 4 (fire), men senest 6 (seks) måneder etter at søkeren er informert om at stillingen er besatt, og det ikke foreligger noen andre juridiske krav som strider imot dette. Fristen er basert på bestemmelsene i Equality Act 2010.

Dersom du sender oss søknadsdokumenter på papir eller i elektronisk format uten referanse til noen stillingsutlysning, samtykker du i at dataene dine blir lagret i vårt system for vurdering i forbindelse med fremtidige stillingsutlysninger.

IV. Generelle opplysninger og bestemmelser for Viessmanns nettsteder og apper

Disse bestemmelsene gjelder i tillegg til bestemmelsene for private brukere og bestemmelsene for bedriftsbrukere for Viessmanns nettsteder og apper. Noen av våre apper har egne databeskyttelseserklæringer i tillegg. Databeskyttelseserklæring for Viessmann-appene ViCare og Vitotrol Plus finner du under følgende kobling: https://www.viessmann.co.uk/en/misc/apps/vicare-vitotrol/privacy-policy.html


Databehandling ved bruk av våre Internett-sider og apper

Viessmann innhenter og lagrer informasjon automatisk på sine serverloggfiler, som nettleseren eller appen din sender til oss. Viessmann kan ikke tilordne disse dataene til enkeltpersoner. Disse dataene knyttes heller ikke opp mot andre datakilder. Disse dataene er:

 • Nettlesertype/-versjon
 • Operativsystem
 • Refererende URL (forrige besøkte side)
 • Den tilkoblede datamaskinens vertsnavn (IP-adresse v4 og v6)
 • Tidspunktet for serverforespørselen

IP-adressen er datamaskinens globale ID, som tildelt av Internett-leverandøren din på det aktuelle tidspunktet, og består i nåværende versjon (IPv4) av fire sifferblokker adskilt av punktumer. I de fleste tilfeller bruker ikke private brukere faste IP-adresser, men midlertidige IP-adresser tilordnet av Internett-leverandør (såkalte «dynamiske IP-adresser»). Med permanent tildelte IP-adresser (såkalte «statiske IP-adresser») er det teknisk sett enkelt å besørge en tydelig tilordning av brukerdata.

De nevnte dataene behandles/brukes av oss til følgende formål:

 • Å sørge for en jevn og god tilkobling til nettstedet
 • Å sørge for en god brukeropplevelse på nettstedet
 • Å sørge for systemsikkerhet og -stabilitet
 • Til øvrige administrative og statistiske formål

De personlige dataene på serverloggfilene behandles i henhold til art. 6, § 1, bokstav f i DSGVO. Denne autorisasjonen tillater behandling av personlige data i henhold til den ansvarlige personens «berettigede interesse», gitt at det ikke overgriper dine fundamentale rettigheter, friheter eller interesser. Vår berettigede interesse er forenklet administrasjon og muligheten til å oppdage og spore hacking. Du kan når som helst motsette deg denne databehandlingen dersom du har spesifikke årsaker til det og som er i konflikt med databehandlingen. Det er bare å sende en e-post til databeskyttelsesansvarlige. Vår berettigede interesse er i henhold til formålene for datainnsamling som er oppgitt over. Vi bruker ikke under noen omstendigheter de innhentede dataene til å trekke konklusjoner om deg personlig.

Serverloggfilene med de ovennevnte dataene slettes automatisk etter 30 dager, eller de anonymiseres for statistisk bruk. Vi forbeholder oss retten til å lagre serverloggfilene lenger dersom det foreligger opplysninger som kan tyde på uautorisert tilgang (f.eks. forsøk på hacking eller et såkalt tjenestenektangrep).


Koblinger til eksterne nettsteder

Denne databeskyttelseserklæringen gjelder utelukkende for Viessmanns nettsteder og apper. Disse kan inneholde koblinger til tredjeparters nettsteder. Denne databeskyttelseserklæringen gjelder ikke for disse. Dersom du forlater Viessmanns nettsteder og apper og besøker tredjeparters nettsteder, anbefaler vi at du leser databeskyttelseserklæringene som gjelder for disse nettstedene.


Informasjon om informasjonskapsler og bruk av analyseverktøy

Behandling av personlige data via informasjonskapsler og analyseverktøy (Google Analytics og Google Tag Manager, Google Adwords’ konverteringssporing, informasjonskapsler fra tredjeparter, retargeting-teknologi, Google Remarketing, Facebook Remarketing og Inspectlet) er basert på art. 6, § 1, bokstav f i DSGVO. Denne autorisasjonen tillater behandling av personlige data i henhold til den ansvarlige personens «berettigede interesse», gitt at det ikke overgriper dine fundamentale rettigheter, friheter eller interesser. Vår berettigede interesse er å analysere bruken av nettstedet vårt.

Behandling av personlige data av Google AdWords (oppgi alle typer av retargeting-teknologi) er basert på art. 6, § 1, bokstav f i DSGVO. Denne autorisasjonen tillater behandling av personlige data i henhold til den ansvarlige personens «berettigede interesse», gitt at det ikke overgriper dine fundamentale rettigheter, friheter eller interesser. Vår berettigede interesse er personlig tilpasset og målrettet markedsføring samt statistisk analyse av effekten av denne markedsføringen (f.eks. kartlegging av hvor mange av klikkene på en annonse har ført til kjøp fra vårt nettsted).

Viessmann bruker såkalte informasjonskapsler på flere steder på nettstedene og appene sine. Hensikten med disse er å gjøre nettstedet mer brukervennlig, effektivt og sikkert. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettleseren lagrer på datamaskinen din. De fleste informasjonskapslene vi bruker, er såkalte «øktinformasjonskapsler». De slettes automatisk når du forlater nettstedet. Informasjonskapsler gjør ingen skade på datamaskinen din og inneholder ingen virus.

Viessmann bruker også analyseverktøy til dette formålet, slik som Web Trends eller Google Tag Manager (Firebase). Dataene som oppgis og brukes, samles og lagres fullstendig anonymt. Disse dataene kan også bli lagret utenfor Storbritannia og EU.

Ved implementering og bruk av analyseverktøy og sporingsteknologi anonymiserer vi private data så fort som mulig enten via leverandøren, regulert av egnede kontakter, eller i løpet av første gang vi bruker dem, slik at du ikke vil ha innsynsrett i alle teknologiene som er oppført under.

Tredjeparts-informasjonskapsler

Viessmann har en rekke annonseringspartnere som bidrar til å gjøre vårt internett-tilbud og våre nettsteder mer interessante for deg. Av den grunnen blir det også lagret informasjonskapsler fra våre partnere når du besøker nettstedene. Dette er midlertidige/permanente informasjonskapsler som slettes automatisk etter en viss tid. Slike midlertidige/permanente informasjonskapsler (med levetid på mellom 14 dager og 10 år) lagres på harddisken din og slettes av seg selv etter den spesifiserte tiden. Våre partneres informasjonskapsler inneholder bare anonymiserte data. Det inkluderer for eksempel data om hvilke produkter du har sett på, hvorvidt du kjøpte noe, hvilke produkter du har søkt etter, osv.

Noen av våre annonseringspartnere innhenter informasjon om hvilke sider du har besøkt før, eller hvilke produkter du har vist interesse for, slik at de for eksempel kan vise deg annonser som samsvarer med dine interesser. Slike anonymiserte data blir aldri knyttet opp mot dine personlige data. De brukes bare for at våre annonseringspartnere skal kunne henvende seg til deg med annonser som kan være av interesse for deg.


Retargeting-teknologi

Våre nettsteder bruker såkalte retargeting-teknologi. Vi bruker slik teknologi for å gjøre nettstedet mer interessant for deg. Denne teknologien gjør det mulig å henvende seg til Internett-brukere som allerede har vist interesse for våre produkter, via annonser på våre partneres nettsteder. Vi er overbevist om at slik personlig tilpasset, interessebasert annonsering er generelt mer givende for Internett-brukeren enn det alminnelig reklame er. Innlemming av slike annonser på våre partneres nettsteder er basert på informasjonskapselteknologi og analyse av tidligere brukeradferd. Denne typen annonsering skjer fullstendig anonymt. Ingen brukerprofiler knyttes opp mot dine personlige data.

Ved å bruke vårt nettsted samtykker du samtidig i bruken av såkalte informasjonskapsler, og dermed i innhenting, lagring og bruk av dine brukerdata. Dataene dine lagres videre i informasjonskapsler også etter at nettleserøkten, slik at de kan hentes frem igjen neste gang du besøker nettstedet, for eksempel. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket ved å deaktivere bruken av informasjonskapsler i nettleserens innstillinger.

V. Informasjon om dataeiers rettigheter

Denne delen av databeskyttelseserklæringen gir ytterligere informasjon om hvordan du kan hevde dine rettigheter som dataeier i ditt forhold til Viessmann.

Din identitet

For å sikre overholdelse med rettighetene i berørte DS-GMO-er kan det bli nødvendig for Viessmann å be om ytterligere informasjon som bevis for din identitet i saker hvor personlige data er innhentet på basis av kontraktsmessige forhold i form av tilfeldige prøver, eller i saker hvor det hersker rimelig tvil. Dette er særlig aktuelt dersom det finnes en forespørsel om informasjon i elektronisk form, men hvor det ikke foreligger opplysninger om avsenderen som slår fast om dette er en fysisk person eller ikke.

Dine rettigheter

 • å be om informasjon om dine personlige data som brukes/behandles av oss i henhold til artikkel 15 i DSGVO. Nærmere bestemt kan du be om informasjon om formålene med databehandlingen, kategoriene av personlige data, kategoriene av mottakere som dataene dine er eller skal bli sendt til, den planlagte lagringsperioden, din rett til korrigeringer, sletting, begrensninger eller innvendinger på bruken, din klagerett, hvor dataene dine er hentet fra, dersom de ikke er innhentet av oss, og hvorvidt det finnes automatiserte beslutningsprosesser, slik som profilering og, om aktuelt, meningsfylte opplysninger om detaljene
 • å be om korrigering av uriktige eller ufullstendige personlige data som er lagret av oss i henhold til artikkel 16 i DSGVO
 • å be om sletting av dine personlige data som er lagret av oss i henhold til artikkel 17 i DSGVO, med mindre dataene er nødvendige for ytrings- og informasjonsfriheten, for å overholde en rettslig forpliktelse, av hensyn til allmenne hensyn, eller for å hevde, utøve eller forsvare oss mot juridiske krav
 • å begrense bruken og behandlingen av dine personlige data, i henhold til artikkel 18 av DSGVO, dersom du bestrider riktigheten av disse dataene, dersom bruken/behandlingen er ulovlig, men du nekter å slette dataene og vi ikke lenger trenger dataene, men du trenger dem for å hevde, utøve eller forsvare deg mot juridiske krav, eller hvis du har rettet en klage på bruken/behandlingen i henhold til artikkel 21 av DSGVO.
 • å motta, i henhold til artikkel 20 i DSGVO, de personlige dataene du har oppgitt til oss, i et strukturert, kurant og maskinleselig format, eller å be om at de oversendes til en annen ansvarlig person.


Dersom du ønsker å utøve disse rettighetene, kan du kontakte oss på:

Viessmann Refrigeration Systems AS
Borgeskogen Næringspark S
N-3160 Stokke, Norge
+47 33 36 35 00
post@viessmann.no

eller

Data Protection Officer of the Viessmann Group
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780
datenschutz@viessmann.com

 • I henhold til artikkel 7, paragraf 3 i DSGVO kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke til oss. Da vil vi ikke lenger ha tillatelse til å bruke og behandle data basert på dette samtykket. Du kan trekke tilbake ditt samtykke via: post@viessmann.no eller widerruf@viessmann.com eller poststelle@datenschutz.hessen.de
 • Klage til en tilsynsmyndighet i henhold til artikkel 77 i DSGVO. Du kan kontakte din lokale tilsynsmyndighet eller vårt hovedkontor.

Regulatory authority

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
N-0034 Oslo
Telefon: +47 22 39 69 00
postkasse@datatilsynet.no

Mer informasjon – kontaktopplysninger

Din tillit er viktig for oss. Derfor er vi alltid tilgjengelige for å svare på dine spørsmål vedrørende hvordan vi behandler dine personlige data. Dersom du har spørsmål som du ikke har fått svar på i denne databeskyttelseserklæringen, eller du ønsker mer detaljert informasjon, kan du når som helst kontakte oss på:

Viessmann Refrigeration Systems AS
Borgeskogen Næringspark S
N-3160 Stokke, Norge
+47 33 36 35 00
post@viessmann.no

eller

Kontaktinformasjon til vår ansvarlige for databeskyttelse:

Data Protection Officer of the Viessmann Group
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780
datenschutz@viessmann.com

Sikkerhetsinformasjon

Ved hjelp av tekniske og organisatoriske virkemidler etterstreber vi å oppbevare dine personlige data på en slik måte at de ikke er tilgjengelige for tredjeparter. Under kommunikasjon på e-post kan imidlertid ikke datasikkerheten garanteres fullstendig, så vi anbefaler deg å sende konfidensiell informasjon per post.


Endringer i databeskyttelseserklæringen

Denne databeskyttelseserklæringen gjelder fra og er datert mai 2018.

Som følge av videreutvikling av vårt nettsted og våre tjenester, eller ved endringer i lover eller offisielle krav, kan det bli behov for å oppdatere denne databeskyttelseserklæringen. Du kan hente frem og skrive ut den til enhver tid gjeldende databeskyttelseserklæringen på vårt nettsted: https://kjol.viessmann.no/nn-no/databeskyttelseserklering.